Regulamin

I. Zasady ogólne

§1. Klub nosi nazwę: Akademicki Klub Górski
„Halny” PTTK – Politechniki Poznańskiej, nazywany w dalszym ciągu
Klubem. Klub w swojej działalności opiera się na aktywnej społecznej
pracy swych członków.

§2. Klub działa przy Politechnice Poznańskiej oraz
na prawach koła przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK.

§3. Klub prowadzi działalność w zakresie turystyki
górskiej, turystyki wysokogórskiej i innej turystyki kwalifikowanej.

§4. Za turystykę górską uważa się uprawianie
indywidualnej i zbiorowej turystyki w rejonach górskich o trudnościach
nie wymagających znajomości techniki wspinaczkowej oraz na szlakach
turystycznych w górach.

§5. Za turystykę wysokogórską uważa się najwyższą
formę turystyki górskiej uprawianej w terenie o trudnościach
wymagających znajomości techniki wspinaczkowej i zasad asekuracji.
Pokonywanie tych terenów może się odbywać wyłącznie w celach
turystycznych tj. dla osiągnięcia wartości poznawczych i krajoznawczych
terenu.

§6. Klub może posiadać własną nazwę, odznakę,
proporczyk oraz emblemat.

II. Zadania i środki działania

§7. Do podstawowych zadań Klubu należy:

 1. Prowadzenie, rozwijanie i propagowanie turystyki górskiej,
  turystyki wysokogórskiej oraz innej turystyki kwalifikowanej w kraju i
  za granicą.
 2. Organizowanie i ułatwianie członkom Klubu uprawiania turystyki
  górskiej i turystyki wysokogórskiej, krajoznawstwa oraz zdobywania
  odznak turystyki kwalifikowanej.
 3. Organizowanie wycieczek i imprez oraz wypraw, a także
  uczestniczenie w imprezach innych komórek PTTK lub związków,
  stowarzyszeń i organizacji zajmujących się turystyką.
 4. Organizowanie szkoleń i typowanie kandydatów na kursy i obozy
  szkoleniowe.
 5. Organizowanie zebrań dyskusyjnych i towarzyskich.
 6. Ochrona przyrody i współdziałanie ze wszystkimi związkami,
  stowarzyszeniami i organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody.
 7. Poradnictwo i pomoc w organizacji i przeprowadzaniu imprez o
  charakterze turystyki kwalifikowanej, a w szczególności turystyki
  górskiej i turystyki wysokogórskiej.
 8. Realizowanie innej działalności zgodnej z regulaminem,
  zarządzeniami i wytycznymi władz Politechniki Poznańskiej i władz PTTK.

§8. Klub może posiadać lokal klubowy i
pomieszczenie administracyjno-magazynowe oraz sprzęt turystyczny i
fundusze.

§9. Zasady korzystania z dóbr klubowych określa
Walne Zebranie.

§10. Fundusze Klubu pochodzą z:

 1. Składek członkowskich.
 2. Wpływów z imprez organizowanych przez Klub.
 3. Dotacji, darowizn, subwencji i innych źródeł.

§11. Majątkiem i funduszami Klubu dysponuje Zarząd
Klubu. Klub samodzielnie gospodaruje własnymi funduszami i majątkiem
powierzonym. Fundusze Klubu przeznaczone są wyłącznie na jego potrzeby.

§12. Działalność programowa i organizacyjna Klubu
podlega kontroli władz Politechniki Poznańskiej oraz Zarządu Oddziału
Międzyuczelnianego PTTK.

III. Organizacja klubu

§13. Władzami Akademickiego Klubu Górskiego
„Halny” są:

 1. Walne Zebranie.
 2. Zarząd Klubu.
 3. Komisja Rewizyjna.

§14. Kadencja Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej
trwa jeden rok.

§15. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.
Zwoływane jest raz do roku. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą
większością głosów (50%+1) członków uprawnionych do głosowania, spośród
obecnych na zebraniu. W pierwszym terminie Walne Zebranie jest
prawomocne przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania. W drugim terminie Walne Zebranie jest prawomocne bez względu
na ilość obecnych członków. O terminie Walnego Zebrania Zarząd Klubu
powiadamia członków Klubu na piśmie co najmniej 14 dni wcześniej.

§16. Do zadań Walnego Zebrania należy:

 1. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.
 2. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 3. Wybór członków Zarządu oraz w oddzielnym głosowaniu Prezesa
  spośród tych osób, a także trzech członków Komisji Rewizyjnej.
 4. Ustalenie wytycznych działalności Klubu.
 5. Ustalenie wysokości składki członkowskiej.
 6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu.
 7. Uchwalanie Regulaminu Klubu i jego ewentualnych zmian.
 8. Powoływanie organów pomocniczych.

§17. Nadzwyczajne Walne Zebranie zostaje zwołane:

 1. Z inicjatywy Zarządu Klubu.
 2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 3. Na żądanie przynajmniej 1/3 członków zwyczajnych Klubu.
 4. Na wniosek władz Politechniki Poznańskiej lub Zarządu Oddziału
  Międzyuczelnianego PTTK.

Zarząd Klubu jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie
(nadzwyczajne) w ciągu 21 dni od daty otrzymania wniosku w tej sprawie.

§18. Zarząd Klubu składa się z 4 – 6 osób
wybranych przez Walne Zebranie. Prezes mianuje Wiceprezesa, Sekretarza i
Skarbnika. Zarząd powołuje pełnomocnika do spraw sprzętu i do spraw bazy
namiotowej.

§19. Zebrania Zarządu zwołuje w miarę potrzeb
Prezes Klubu lub jego zastępcy, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§20. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością
głosów przy obecności minimum trzech członków Zarządu. W razie równości
głosów decyduje głos Prezesa Klubu lub przy jego nieobecności
Wiceprezesa – – przewodniczącego zebrania.

§21. Do zakresu działania Zarządu należy w
szczególności:

 1. Kierowanie działalnością Klubu.
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
 3. Przyjmowanie i skreślanie członków Klubu.
 4. Zwoływanie raz do roku Walnego Zebrania.
 5. Gospodarowanie funduszem i majątkiem Klubu zgodnie z
  określonym budżetem w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Walne
  Zebranie oraz zgodnie z zarządzeniami władz Politechniki Poznańskiej i
  Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK.
 6. Opracowywanie rocznych planów działalności oraz czuwanie nad
  ich realizacją.
 7. Przygotowywanie preliminarzy budżetowych, sprawozdań i
  wniosków.
 8. Powoływanie sekcji w miarę potrzeb.
 9. Prowadzenie pełnej dokumentacji działalności Klubu.
 10. Zasięganie opinii Komisji Rewizyjnej i członków korespondentów
  w sprawach dotyczących ogółu członków.
 11. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.

§22. W przypadku ustąpienia któregoś z członków
Zarządu, Zarząd może czasowo powołać na jego miejsce inną osobę (dotyczy
maksymalnie trzech członków Zarządu). Wymagana jest w takim przypadku
akceptacja Komisji Rewizyjnej.

§23. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona
przewodniczącego.

§24. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej
należy:

 1. Kontrola gospodarki finansowej i majątkowej Klubu.
 2. Kontrola działalności programowej i organizacyjnej Klubu.
 3. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i stawianie wniosku
  lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.
 4. Występowanie do Zarządu Klubu z poleceniem zwołania
  Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 5. Zabieranie głosu doradczego na zebraniach Zarządu Klubu.

§25. Komisja Rewizyjna ma prawo powołać do swego
grona nowego członka na miejsce ustępującego.

§26. Komisja Rewizyjna w wyniku stwierdzenia
uchybień w pracy Zarządu Klubu, a w szczególności w przypadku naruszenia
obowiązujących przepisów regulaminowych, uchwał PTTK lub zasad
prawidłowej gospodarki ma obowiązek wystąpić z zaleceniami
pokontrolnymi, przy czym może wyznaczyć termin, w którym Zarząd Klubu
jest zobowiązany udzielić wyjaśnienia.

§27. Klub może należeć do innych stowarzyszeń o
podobnych celach i działalności.

§28. Rozwiązanie Klubu następuje na mocy uchwały
Walnego Zebrania przyjętej większością przynajmniej 2/3 głosów
wszystkich członków zwyczajnych.

§29. W przypadku rozwiązania Klubu, likwidacji
pasywów i aktywów pozostających w dyspozycji Klubu dokonuje komisja
likwidacyjna ustanowiona łącznie przez władze Politechniki Poznańskiej i
Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego.

IV. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§30. Akademicki Klub Górski „Halny” zrzesza
członków:

 1. Kandydatów.
 2. Zwyczajnych.
 3. Korespondentów.
 4. Honorowych.

§31. Członkiem kandydatem może zostać osoba
przejawiająca zainteresowanie działalnością Klubu.

§32. Do obowiązków członka kandydata należy:

 1. Przestrzeganie regulaminu Klubu oraz stosowanie się do uchwał
  i zarządzeń Walnego Zebrania i Zarządu Klubu.
 2. Uczestniczenie w zebraniach Klubu.
 3. Uczestniczenie w pracach Klubu.
 4. Dbanie o majątek Klubu.
 5. Podnoszenie swoich kwalifikacji i wiedzy o turystyce górskiej.

§33. Członkowie kandydaci mają prawo do:

 1. Korzystania według regulaminu z wypożyczalni sprzętu i
  biblioteki Klubu.
 2. Prowadzenia klubowych imprez turystycznych (tylko pod opieką
  członka zwyczajnego).
 3. Po członkach zwyczajnych i członkach korespondentach mają
  pierwszeństwo przy zapisach na wszelkie imprezy i obozy organizowane
  przez Klub lub pozostające w gestii Klubu.

§34. Członkiem zwyczajnym może zostać członek
kandydat, student Politechniki Poznańskiej, członek PTTK, posiadający
odznakę GOT w stopniu co najmniej „Popularna” i akceptację Zarządu
Klubu.

§35. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. Przestrzeganie Regulaminu Klubu oraz stosowanie się do uchwał
  i zarządzeń Walnego Zebrania i Zarządu Klubu.
 2. Uczestniczenie w Walnym Zebraniu.
 3. Płacenie składek.
 4. Uczestniczenie w zebraniach Klubu.
 5. Uczestniczenie w działalności Klubu.
 6. Dbanie o majątek Klubu.
 7. Podnoszenie swoich kwalifikacji i wiedzy o turystyce górskiej.

§36. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Posiadania czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. Prowadzenia wszelkich imprez organizowanych przez Klub i
  zleconych Klubowi zgodnie ze swoimi uprawnieniami.
 3. Pierwszeństwa przy zapisach i korzystania ze zniżek na
  imprezach organizowanych przez Klub.
 4. Korzystania według regulaminu z wypożyczalni sprzętu i
  biblioteki Klubu.
 5. Posiadania legitymacji i noszenia odznaki Klubu.

§37. W szczególnym przypadku Zarząd Klubu może
przyjąć na członka zwyczajnego studenta spoza Politechniki Poznańskiej
lub nie studenta. Decyzja Zarządu wymaga akceptacji najbliższego Walnego
Zebrania.

§38. Decyzję o przeniesieniu na członka
korespondenta podejmuje Zarząd Klubu (po uprzednim powiadomieniu
zainteresowanego) w przypadku ukończenia przez niego studiów lub zmiany
miejsca zamieszkania lub na jego prośbę.

§39. Do obowiązków członka korespondenta należy:

 1. Przestrzeganie Regulaminu Klubu oraz uchwał i zarządzeń
  Walnego Zebrania i Zarządu Klubu.
 2. Dbanie o majątek Klubu.
 3. Utrzymywanie stałych kontaktów z Zarządem Klubu.

§40. Członkowie korespondenci mają prawo do:

 1. Uczestniczenia w Walnym Zebraniu.
 2. Uczestniczenia w działalności Klubu.
 3. Zabierania głosu we wszystkich sprawach dotyczących członków
  korespondentów.
 4. Korzystania według regulaminu z wypożyczalni sprzętu i
  biblioteki Klubu.
 5. Płacenia składki członkowskiej i korzystania w tym przypadku
  ze zniżek na imprezach klubowych.
 6. Prowadzenia wszelkich imprez organizowanych przez Klub lub
  zleconych Klubowi zgodnie ze swoimi uprawnieniami.
 7. Posiadania legitymacji i noszenia odznaki Klubowej.

§41. Walne Zebranie może nadać tytuł Członka
Honorowego Klubu osobom szczególnie zasłużonym dla Klubu lub dla
turystyki górskiej. Członkiem Honorowym może być osoba niestowarzyszona
w PTTK. Członek Honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego z
wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Członkowie Honorowi
Klubu nie płacą składek.

§42. Status członka zwyczajnego traci osoba na
skutek:

 1. Zgłoszenia na piśmie chęci wystąpienia z Klubu.
 2. Utraty członkostwa PTTK.
 3. Wykluczenia z Klubu przez Zarząd na skutek naruszenia w sposób
  istotny interesów Klubu lub nieprzestrzegania postanowień Regulaminu. O
  swej decyzji Zarząd powiadamia członka Klubu na piśmie.

§43. Wykluczonemu z Klubu przysługuje prawo
odwołania się do Komisji Rewizyjnej, w drugiej kolejności do
najbliższego Walnego Zebrania.

V. Przepisy końcowe i przejściowe

§44. Regulamin niniejszy został opracowany na
podstawie aktualnego Statutu PTTK oraz pozostaje w zgodzie z
zarządzeniami władz Politechniki Poznańskiej w sprawie organizacji
studenckich.

§45. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17
listopada 1996 roku. Traci moc regulamin z dnia 29 maja 1983 roku.

Uchwalono w Poznaniu 19 maja 1996 roku.